Közérdekű adatok
 
 
 
 
 
 
Az eljárás során keletkezett dokumentumok letölthetők itt!
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1197. (X.8.) Korm. r. 4/B§-ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének biztosított hatáskörben –szakmai munkaközösségekkel történt egyeztetés, valamint a nevelőtestület véleményének kikérését követően – az óvoda gyakornoki szabályzatát a következők szerint állapítom meg:

Gyakornoki szabályzat
A gyakornoki szabályzatban használt rövidítések:
HOP=   Helyi Óvodai Program
SZMSZ= Szervezeti és Működési Szabályzat
IMIP=  Intézményi Minőségirányítási Program

1. A Gyakornoki szabályzatban használt fogalmak
Gyakornok:
hároméves szakmai gyakorlattal nem rendelkező, határozatlan időre óvodapedagógus-munkakörbe kinevezett közalkalmazott (az 1992. Évi XXXIII. Törvény –továbbiakban Kjt.- 22.§(1) bekezdése szerint)

Szakmai vezető (segítő):
a gyakornok felkészülésének segítésére az óvodavezető által kijelölt óvodapedagógus (a Kjt. 22.§ (6), (9-11), bekezdése, 138/1992. (X.8) Korm. r.
(továbbiakban: R) 4/A§(6) szerint)

Szakmai követelmények:
a R. 4/A§(2) szerinti általános követelmények és (3) bekezdése szerinti munkakörhöz kapcsolódó követelmények.

Szakterület:
a R. 4/A§(2) (3) bekezdésekben külön alpontban (a)-(e), illetve (a)-(d) pontokban jelölt egy-egy szakmai követelmény területe.

Szakmai követelményrendszer:
a R. 4/A§-a (5) bekezdésében használt fogalom, a szakmai követelmények alapján az intézményre szakterületenként kidolgozott követelmények összessége, amelyet a szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz.

Gyakornoki idő:
az óvodapedagógus kinevezésében kikötött három év, a gyakornoki idő alatti áthelyezés esetén a három évből hátralévő időtartam (a Kjt.- 22.§(1-2) bekezdése szerint).

Szakmai gyakorlat:
a Kjt.- 22.§(3) bekezdésében felsorolt jogviszony keretében óvodapedagógus-munkakörben töltött időtartamok.

Kijelölés:
A R. 4/A§(6) bekezdése alapján tett egyoldalú munkáltatói intézkedés a szakmai vezető (segítő) feladatainak ellátására. (2.sz. melléklet).

Közvetlen felettes:
a Kjt.- 22.§(11) bekezdése szerinti megjelölés, amely alatt intézményünkben óvodavezető-helyettest, tagóvoda-vezetőt kell érteni.

Konzultációs óra:
A R. 4/A§-a(8) bekezdésében biztosított lehetőség alapján a gyakornok által igényelt esetben negyedévenként kétszer 45 perces óra, az óvodavezető hozzájárulásával további kétszer 45 perces óra, amely beszámít a vezető díjazásába.

2. A gyakornoki szabályzat hatálya

• A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére és más vezető beosztású alkalmazottjára.
• A szakmai munkaközösségek vezetőire,
• A gyakornok szakmai vezetőkre
• A gyakornokra

3. A gyakornoki idő kikötése

3.1 A gyakornoki idő kötelező kikötésének esetei:

3.1.1 Óvodapedagógus-munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés esetén a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik három éves szakmai gyakorlattal.
3.1.2 Áthelyezés esetén az előző munkáltatónál megkezdett gyakornoki idő folytatódik, ezért annak időtartamát a gyakornoki idő kikötése során figyelembe kell venni.
3.1.3 Amennyiben a gyakornok előző közalkalmazotti jogviszonya nem áthelyezéssel szűnt meg, az előzőjogviszonyban letöltött gyakornoki idő tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor figyelembe kell venni, kivéve a Kjt. 22§(2) a-b) pontjaiban szabályozott eseteket.
3.2 A gyakornoki idő kikötése nélküli kinevezés: Nem kell gyakornoki időt kikötni annak, aki bármilyen pedagógus munkakörben teljesítette a gyakornoki követelményeket, vagy rendelkezik szakvizsgával.

4. A gyakornok tájékoztatása a szakmai vezetőt illetően

4.1 Az óvodavezető a kinevezés átadásával egyidejűleg tájékoztatja a gyakornokot a szakmai vezetők személyéről.
4.2 A tájékoztatás módja:
A tájékoztatást –annak írásbeli rögzítése mellett – úgy kell intézkedni, hogy a gyakornok és a szakmai vezetők kölcsönös bemutatkozására egyidejűleg sor kerüljön.

5. A szakmai vezetők (segítők) kijelölése

5.1. A gyakornok szakmai vezetőit az óvodavezető jelöli ki. Az egyes szakterületek összevonhatók, egy szakmai vezetőhöz több szakterület is tartozhat.
5.2. Az általános szakmai követelmények vagy az azokhoz tartozó egyes szakterületek követelményei teljesítésének segítésére a gyakornok közvetlen felettese is kijelölhető.
5.3. A munkakörhöz kapcsolódó követelmények teljesítésének segítésére az intézményeknél legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus jelölhető ki. Kivételes esetben az óvodavezető az ötéves szakmai gyakorlat intézményben való letöltésére vonatkozó feltételtől eltérhet. Kijelölést kaphat a szakmai munkaközösség-vezető is.
5.4. Az óvodavezető indokolt esetben dönthet úgy is, hogy mind az általános, mind a munkaköri követelmények teljesítésének segítésére a gyakornok közvetlen felettesét jelöli ki. Az ilyen kijelölésre csak akkor kerülhet sor, ha azt a közetlen felettes nem kifogásolja.
5.5. Az óvodavezető a szakmai vezető kijelölése előtt szóban tájékoztatja az érintett óvodapedagógust, aki méltánylást érdemlő személyes körülményeire tekintettel kérheti a kijelölés mellőzését, amelyről azonban az óvodavezető dönt.
5.6. A szakmai vezető feladatainak ellátására szóló kijelölést írásban kell megadni. A kijelölésben meg kell határozni azokat a szakterületeket, amelyekre a segítői tevékenység irányul. A kijelölés a gyakornoki idő időtartamára szól. A szakmai vezetői feladatok alóli felmentés kivételes esetekben kérhető. A felmentésről és a feladatok átadásáról az óvodavezető dönt.
5.7. A kijelölés tudomásulvételét a szakmai vezető aláírásával igazolja. A kijelölés egy példányát az óvodapedagógus személyi anyagában el kell helyezni.

6. A szakmai követelményrendszer

6.1 Az intézményi szakmai követelményrendszer részei:
Az intézményi szakmai követelményrendszer –igazodva a gyakornoki idővel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott szakmai követelményekhez – két részből áll:
a) az általános követelmények szakterületeihez tartozó követelmények összességéből és
b) a munkakörhöz  kapcsolódó követelmények szakterületeihez tartozó követelmények összességéből.
a) Általános, szakmai követelmények:
- Az általános szakmai követelményekhez tartozó követelményrendszer az óvodában egységes, annak teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni.
- Az általános szakmai követelményekhez tartozó intézményi követelményrendszer alapján a gyakornoknak meg kell ismernie:
• Az óvoda működésével kapcsolatos belső szabályzatokat és programokat, ezen belül a Helyi Óvodai programot, a Szervezeti és Működési szabályzatot, a Minőségirányítási Programot, az Etikai Kódexet, Éves Munkatervet, Esélyegyenlőségi Tervet.
• Az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását.
• A gyermekek, szülők, pedagógusok Közoktatási törvény által meghatározott jogait és kötelességeit.
• A fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket (Önkormányzati: Minőségirányítási Program, Esélyegyenlőségi Terv; Közoktatási Intézkedési Terv)
• A tanügy-igazgatási dokumentumok dokumentum-kezelését

b) Munkakörhöz kapcsolódó követelmények:
- A munkakörhöz kapcsolódó követelményrendszer magában foglalja azokat a különleges követelményeket is, amelyek adott esetben az egyes speciális munkaköri feladatokhoz tartoznak.
- A munkakörhöz kapcsolódó intézményi szakmai követelményrendszernek biztosítani kell, hogy a gyakornok megismerje:
• az óvodapedagógus-munkakörre vonatkozó foglalkoztatási, munkajogi, pedagógiai alapelveket,
• a nevelés-oktatás szervezéséhez kapcsolódó gyakorlati feladatokat,
• az óvodába járó gyerekek sajátos felkészítésének problémáit,
• a gyakornoknak alkalmassá kell válnia az egyéni, különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni fejlesztésére is (hátrányos helyzetűek, beilleszkedési-magatartási zavarral küzdők).

7. A szakmai vezető feladata

7.1 A gyakornok felkészítésének segítése:
- A szakmai vezető kijelölését követően gondoskodik arról, hogy a gyakornok a gyakornoki szabályzatot megismerje; a szakterületéhez tartozó követelmények tükrében az írásos dokumentumokat a gyakornoknak átadja, vagy a hozzáférési helyéről tájékoztatja.
- Éves bontásban kidolgozza, a számonkérés szempontjait. Ezen belül további részletezéssel iránymutatást ad az intézményi írásos dokumentumok és jogszabályok alapján elsajátítható elméleti felkészülésre, valamint a gyakorlati kompetenciák elmélyítésének elvárható idejére. Az ütemezést a kijelöléstől számított egy hónapon belül átadja a gyakornok részére.
- Az általános követelmények szakterületeire kijelölt szakmai vezető segíti a dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezését.
- Az intézmény pedagógiai feladatainak, célkitűzéseinek, megismerése, gyakorlati megvalósítása szakterületre kijelölt szakmai vezető:
• lehetőséget biztosít a gyakornok részére az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósulásának bemutatására alkalmas foglalkozások látogatására, az ugyanilyen célból negyedévenként két alkalommal – az óvodavezető hozzájárulásával legfeljebb további két alkalommal – részt vesz a gyakornok foglalkozásain,
• a gyakorlatban mutatja be a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását,
• a gyakornok részére konzultációt biztosít.
- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények szakterületére kijelölt szakmai vezető:
• Felkészíti a gyakornokot a munkakörével kapcsolatos tervezőmunkára, ezen belül segítséget nyújt a Helyi Óvodai Programban a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására. A foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, segédleteknek, foglalkozási eszközöknek célszerű megválasztására.
A foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, és az –e szabályzatban foglalt feladatok ellátására.
• A gyakornok felkészülésének segítése, irányítása érdekében a szakmai vezető negyedévenként két- az óvodavezető engedélyével legfeljebb további két – alkalommal részt vesz a gyakornok foglalkozásain.
• A látogatásokról feljegyzést készít, amelyben megfogalmazza tapasztalatait, szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét, és iránymutatást ad a továbbiakhoz.
• Az írásbeli munkák ellenőrzése alapján megállapítja észrevételeit, a szükséges javaslatokat megteszi, tapasztalatait a gyakornokkal megbeszéli.
• Ha a gyakornok igényli konzultációs lehetőséget biztosít a felkészüléshez.
- A gyakornok felkészítéséhez kapcsolódó óralátogatás és konzultációs órák dokumentálása: A foglalkozások látogatásáról 3 példányban feljegyzést kell készíteni, amelyből egy példány a gyakornoké, egy példány a szakmai vezetőé, egy példány az óvodavezetőé.
- A szakmai vezető juttatásai:
• A szakmai vezető a gyakornokot segítő tevékenységét a rendes munkaidejében végzi. Erre tekintettel az óvodavezető a nevelőmunkával összefüggő feladatok elosztásakor figyelemmel van.
• A szakmai vezetőt tevékenységéért kiemelt munkavégzésért járó díjazás illeti meg, amelynek összege megegyezik az összes látogatott, valamint konzultációs órák számának és az óradíja szorzatának megfelelő összeggel.
• Az összeg számfejtésére negyedévenként utólag kerül sor a teljesítés igazolása után. A teljesítés igazolása a látogatott, illetve konzultációs órákról készített feljegyzés alapján történik. Bizonylatként a látogatott és a konzultációs órák pontos időpontját rögzítő, az óvodavezető által aláírt kimutatás szolgál.

8. A gyakornok jogai és kötelességei

8.1 A gyakornoknak joga van arra, hogy:
- A szakmai követelményrendszert részére lemagyarázzák,
- A különböző szakterületek elsajátításához szükséges intézményi és jogszabályi anyaghoz hozzáférjen,
- A szakmai vezetőjétől kérdezzen, illetve a fent említett módon konzultációs órát kérjen.
- A gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a szakmai vezető, munkaközösség-vezető vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus foglalkozásán, előzetes megbeszélés alapján.
- Teljesítésének értékelését részére segítő szándékkal, indoklásokkal alátámasztva kifejtsék; az értékelésre,  a minősítésre észrevételt tegyen.
- A munkaidő kötelező óraszámmal le nem kötött részében azokat a feladatokat lássa el, amelyeket a R. 4/C§(1) bekezdése meghatároz.
8.2 A gyakornok kötelessége, hogy:
- A legteljesebb mértékben együttműködjön a szakmai vezetőivel.
- A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze.
- Tudásáról a szabályzatban előírtak szerint számot adjon.
- Gyakornoki feladatainak teljesítésével, a beszámolással kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról szakmai vezetőjét, közvetlen felettesét, az óvodavezetőt azonnal értesítse.
- Részt vegyen a nevelőtestület munkájában.
- A munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat elvégezze.
- A R. 11/A§ (2) bek. c) pontja alapján kivételesen elrendelt kötelező óraszámon felüli munkavégzésének eleget tegyen.

9. A gyakornoki idő alatti számonkérés feltételei, a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítés mérésével összefüggő eljárás rend
9.1 A szakmai követelményrendszer teljesítésével kapcsolatos számonkérés:
- Az intézményi dokumentumokból és a jogszabályi rendelkezésekből elsajátítható ismeretek számonkérése –beszámolás keretében – a nevelési év folyamán, májusban kerül sor.
- Az általános szakmai, illetve a munkaköri követelményrendszer megismeréséről szóló beszámolás egyidejűleg vagy két különböző időpontban történhet. A beszámolás napját az óvodavezető határozza meg, a szakmai vezetők együttes javaslata alapján. Erről egy hónappal korábban értesíti a gyakornokot.
- A beszámolásra a gyakornok közvetlen vezetőjének jelenlétében kerül sor. Amennyiben a szakmai vezető feladatait az óvodavezető-helyettes látja el, azon az óvodavezető, vagy az általa kijelölt óvodapedagógus is részt vesz.
- A beszámolás szóban történik. A szakmai vezető az előre kiadott kérdéssorból teszi fel a kérdéseit, amelyekre maximum, három perc gondolkodás után kell válaszolnia a gyakornoknak. Ügyelni kell arra, hogy a beszámolás időtartama együttesen az egy órát ne haladja meg.
- A beszámolóhoz a szakmai vezetők a számonkérés szempontjait alapján a teljesítés ütemezése szerinti, időarányosan kijelölt anyagrészekből állítják össze a kérdéseket. Amelyeket a beszámolás időpontjának megadásával egy időben átadnak
- A beszámolás eredménye szakterületenként ’megfelelt’ és ’nem megfelelt’ értékeléssel történik, amelyhez a szakmai vezetők szöveges értékelést fűznek. ’Nem megfelelt’ értékelés csak abban az esetben állapítható meg, ha a gyakornok a részére biztosított harmadik javítási lehetőségen sem éri el a ’megfelet’ értékelést, vagy a megjelenést a harmadik alkalommal is önhibájából mulasztotta el. Ezekben az esetekben a következő részteljesítésről történő beszámolással együtt kell számot adnia a sikertelen beszámolás területéről is.
- A beszámolásról jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a beszámolás szakterületét és eredményét. A jegyzőkönyvet a beszámoláson résztvevők mindannyian aláírják. A jegyzőkönyv és a szakmai vezetők által külön elkészített –jegyzőkönyv mellékletét képező – szöveges értékelés egy példányát át kell adni a gyakornoknak és az óvodavezetőnek, egy példányát a szakmai vezetőnek kell megőriznie.
- Ha a gyakornok megjelenése a beszámolón akadályba ütközik, köteles az óvodavezetőt haladéktalanul tájékoztatni.
- Amennyiben a gyakornok nem kérte a beszámoló elhalasztását, és a beszámolón nem jelent meg, távollétét utólagosan igazolhatja. A beszámolás elhalasztás után az óvodavezető új időpontot jelöl meg.

9.2 A gyakornoki követelmények teljesítésének mérése

- A gyakornok munkaköréhez kapcsolódó követelményrendszer teljesítésének mérése a gyakornoki idő alatt folyamatosan, a foglalkozások látogatásához kötötten történik.
- A szakmai vezető látogatásai során megállapítja, hogy a szakmai követelmények teljesítésében az előző időszakhoz képest milyen pozitív változás következett be a gyakornok felkészülésében, feladatmegoldásában, és meghatározza a továbbhaladás irányát. Ezek a feladatkitűzések képezik a következő látogatás szöveges értékelésének kiindulópontjait.

10. A gyakornoki minősítés különös szabályai

10.1 A gyakornok minősítése:
- A gyakornokot a gyakornoki idő lejártának hónapjában kell minősíteni. A minősítés időpontját az óvodavezető tűzi ki. A minősítést megelőzően beszerzi a szakmai vezetők együttesen kialakított szöveges véleményét, meghallgatja a gyakornok közvetlen felettesének véleményét, ha az szakmai vezetőként nem kapott kijelölést.
- A szakmai vezetők a gyakornokok minősítésére irányuló együttes javaslatukat a közösen kialakított szöveges értékelésre alapozzák. A közös értékelés alapja elsősorban az utolsó negyedéves látogatási tapasztalat és az éves beszámoló eredménye.
- Ha a ’nem megfelelt’ minősítésre vonatkozó javaslat kialakításában a szakmai vezetők között nincs konszenzus, az óvodavezető meghallgatja az ellentétes véleményt képviselőket, a gyakornok közvetlen felettesét. Ha a gyakornok a munkaköri követelményekhez tartozó szakterületen elérte a ’megfelelt’ szintet, az óvodavezető a végső minősítés előtt lehetőséget biztosít az általános követelmények területén a javításra.
10.2 A minősítés eredménye és annak ismertetése
- A minősítés eredményeként ’megfelet vagy ’nem megfelelt’ minősítés adható.
- A minősítést annak elkészülte után a gyakornokkal haladéktalanul ismertetni kell. A megismertetés tényét a gyakornok a minősítésen aláírásával igazolja, és feltüntetheti az esetleges észrevételeit. A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a gyakornoknak át kell adni.
- A minősítés megtörténtéről és annak eredményéről az óvodavezető tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát a gyakornoknak átadja, másik példánya pedig a gyakornok személyi anyagába kerül.
- Ha a minősítés eredménye ’megfelet’, a minősítés megtörténtével az adatkezelés célhoz kötöttsége megszűnt, ezért a gyakornok felkészülésének segítségével, teljesítménye minősítés előtti értékelésével kapcsolatos iratokat, feljegyzéseket meg kell semmisíteni. A ’nem megfelelt’ minősítés esetén az iratokat a közalkalmazott személyi anyagában kell elhelyezni, és azt a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a személyi anyagra vonatkozó szabályok szerint kell őrizni.

Záradék

11. A Gyakornoki szabályzat felülvizsgálatának rendje


A gyakornoki szabályzatot az óvodavezető évenként felülvizsgálja. Az esetleges módosításra a szakmai munkaközösséggel történő egyeztetés és a nevelőtestület véleményének kikérése után kerül sor.


12. A Gyakornoki szabályzat hatálybalépése

Az intézmény Gyakornoki szabályzatának kiadására a hatálybalépést megelőző két héttel korábban kerül sor.

13. A Gyakornoki szabályzat közzététele

A Gyakornoki szabályzatot kiadásával egyidejűleg közzé kell tenni az óvoda honlapján, és el kell helyezni az Intézményi Minőségirányítási Program mellékleteként az IMIP őrzési helyein.

Függelékek
1.sz. Szakmai követelményrendszer
2.sz. Szakmai vezető kijelölése
3.sz. Tanúsítvány a minősítés megtörténtéről és eredményéről

1.számú függelék
Szakmai követelményrendszer

1. Általános követelmények
1.1 Az intézményi dokumentumok (Helyi Óvodai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Minőségirányítási Program, az Etikai Kódex, Éves Munkaterv, Esélyegyenlőségi Terv) megismerése, mint szakterület követelményei:
Az intézményi dokumentumok megismerésével kapcsolatos szakterületen a közalkalmazottaknak (gyakornoknak) ismerni kell a dokumentumok célját, feladatait, szerkezeti felépítését, eljárásrendjét, azt, hogy a szabályozás mire irányul, és melyek a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos rendelkezések.
A Helyi Óvodai Program megismerése körében a gyakornoknak ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy a HOP minként határozza meg különösen:
- az óvodában a nevelés célját, feladatát, az óvoda és gyermekképet,
- az integrációs nevelési sajátosságokat,
- az esélyteremtés, esélyegyenlőség terén kiemelt feladatokat,
- a differenciált egyéni bánásmódot,
- a sajátosságokat, (szabadidős tevékenység stb…)
- a család-óvoda kapcsolatait,
- a tervezéssel, mérésekkel kapcsolatos feladatokat,
Az SZMSZ megismerése körében a gyakornoknak ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy az SZMSZ hogyan szabályozza különösen:
- Az óvoda nyitva tartását, a működés rendjét,
- A házirend tartalmát,
- A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
- A helyettesítés rendjét,
- A nevelőtestület, munkaközösségek feladatait
- Az óvodai ünnepek és megemlékezések rendjét,
- Az SZMSZ mellékletét az adatkezelési szabályzatot, az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat.
- Az intézményi óvó-, védő előírásokat.
Az IMIP megismerése körében a gyakornoknak ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy az IMIP hogyan szabályozza különösen:
- Az intézmény hosszú távra szóló elveit, és azt miként kívánja megvalósítani.
- A teljesítményértékelés eljárásrendjét,
- A teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszerét
- Az intézménnyel kapcsolatos fenntartói elvárásokat
Az intézmény egyéb dokumentumait ismerje, azok cél és feladatrendszerét tudja meghatározni a gyakornok.

1.2 Az intézmény pedagógiai célkitűzései, azok gyakorlati megvalósulása, mint szakterület követelményei
Az óvoda nevelési alapdokumentumai az Óvodai Nevelés Országos alapprogramja és a HOP.  Erre épül az éves munkaterv.
A gyakornoktól ezen a szakterületen különös elvárás:
- Legyen helyismerete az intézmény területén,
- Ismerje kollégái nevét, és helyét a csoportokban,
- Ismerje a téglási óvoda történetének főbb eseményeit,
- Legyen tisztában a névadó Bárczay Anna téglási történelmi jelentőségével,
- Ismerje meg és tudja a csoportjába járó gyermekek jellemzőit, differenciált bánásmódból adódó feladatokat (fejlesztő foglalkozásra stb… kik járnak, kit kell küldeni nevelési tanácsadóba stb…)
- Ismerje az óvodai nevelés fő feladataiból adódó konkrét feladatokat az:
• egészséges életmódra nevelés,
• az érzelmi nevelés és szocializáció,
• az értelmi fejlesztés területén.
- tudja a „Milyen legyen a téglási óvónő?” jellemzőit,
- Ismerje az alapelveinket, specialitásainkat, ehhez kapcsolódva tudja a helyi szokásokat a játékban, a munkában, a tanulás területén,
- Ha az eltelt egy év alatt változtattak javaslatára a csoport szokás és szabályrendszerén, azt tudja megindokolni,
- Fogadja el a HOP-unk legfontosabb elvét, a játék mással nem helyettesíthető funkcióját,
- Az integrációs módszereket (amennyiben csoportjában erre szükség van) próbálja meg elsajátítani, és beépíteni a nevelési folyamatba,
- A tanulás tartalmairól, mely a 4-es feladatrendszert foglalja magába, legyenek pontos ismeretei, tudja alkalmazni a komplexitást a tartalmakban és a fejlesztés keretei között is.
- A projekt témákat ismerje meg, és a fejlesztés kereteibe építse be a mindennapok neveléseiben. Ezek jelenjenek meg a csoportnaplóban.
- Tudja, hogy a mérési rendszert, hogyan végezzük a gyakorlatban, figyelje meg a méréseket, és végezzen ő is mérést.
- A mérési összesítő elkészítésekor legyen jelen, tudja, hogy ezt milyen célból végezzük.
- A csoportnapló dokumentációjával, a felvételi-mulasztási napló, a TIK vezetésével, legyen tisztában, azokat napra pontosan vezesse,
- Amennyiben pedagógiai jellemzést kell készíteni egy gyermekről, azt alaposan átgondolva készítse el. Tudja miért kellett ilyen jellemzést készíteni.
- A HOP-ban lévő fejlődés jellemzői óvodáskor végére fejlődési mutatókat elemezze saját csoportja szempontjaiból, a kimeneti mérések elkészítése előtt.

1.3 A gyermekek, szülők, pedagógusok jogai és kötelezettségei, mint szakterület követelményei:
A gyakornoknak ismernie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit a gyermek, szülő, pedagógus jogairól és kötelezettségeiről, valamint azok rendeltetésszerű joggyakorlásáról.


1.4 A fenntartói irányítással kapcsolatos szakterület követelményei:
A gyakornoknak tudnia kell, hogy a közoktatási törvény (Kt.) szabályozza a fenntartói irányítás feladatait. Tudja azokat az internetes elérhetőségeket, ahol, ezen törvénynek utána tud nézni.
Különösen ismerje a fenntartó következő feladatait:
- Az önkormányzat milyen módon tehet eleget az óvodai feladatellátási kötelezettségének (Kt.88§(4))
- Mit jelent a fenntartói irányítás, milyen feladatai vannak a fenntartónak (Kt. 102§-106§)
1.5 A tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazásai, mint szakterület követelményei:
A tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazása szakterületen a 11/1994-es (VI.8.) MKM rendelet 2. Sz. melléklete szerint készült iratkezelési szabályzat, valamint az IMIP-ben rögzített eljárásrendek a mérvadóak. Ezek alapján kell végezni az iratkezelést.
Így különösen ismerni kell a:
- tanügyigazgatás fogalomkörébe tartozó ügyeket,
- az óvodai ügyintézés menetét,
- a csoportnapló, mérési dok-ok, felvételi-mulasztási napló, étkezési létszámjelentés, iratkezelését,
- a gyermekek ügyiratainak kezelését,
- tudnia kell: jegyzőkönyvet készíteni, és feljegyzéseket készíteni.

2. Munkakörhöz kapcsolódó követelmények
2.1 A foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezési gyakorlat szakterület követelményei:
A gyakornoknak a foglalkoztatási alapelvek megismerése körében tájékozottnak kell lennie az alkalmazással, a munkaidővel, a díjazásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekben:
- Melyek az alkalmazás, kinevezés feltételei a Kt. 15-16§ szerint
- Mit jelent a büntetőjogi védelem Kt. 16§
- Miből áll a pedagógus munkaideje (SZMSZ, Kt 16§, 1.sz. mell.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben lévő fizetési fokozatok, várakozási idő csökkentési feltételek, szakvizsgázott munkakörök kérdéskörében legyen tájékozott.
- 137/1997 Korm. rendelet a kötelező hét évenkénti továbbképzésről, és az intézmény továbbképzési tervéről legyenek ismeretei.

2.2. Az oktatásszervezés gyakorlati kérdéseinek, mint szakterületnek követelményei:
- Ismerje meg kolléganői speciális végzettségeit, azt, hogy melyiktől milyen szakterületen lehet segítséget kérni.
- Ismerje meg a munkaközösségek munkáit, azok programjait, azt, hogy az intézményben milyen munkaközösségek működnek.
- Az éves munkatervben az óvoda cselekvési tervét lássa át, ehhez tervezze óvodai csoportjának programjait is.

2.2 Az intézménybe járó sajátos nevelési gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének, nevelésének miatt ismerje az intézménnyel kapcsolatban álló intézményeket, és azok funkcióját. Így:
- nevelési tanácsadó,
- szakértői rehabilitációs intézet,
- TGYSZ
- Lakásotthonok,
- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

1. sz. melléklet


Szakmai vezető kijelölése
Bárczay Anna Városi Óvoda 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a   OM:030844
Tárgy: Szakmai vezető kijelölés
------------------------------------------------------
helyben
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8) Korm. r. 4/a§(6) bekezdésében biztosított hatáskörömben kijelölöm Önt
………………………………………………….. gyakornok, óvodapedagógus szakterületeken:
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Szakmai vezető feladata a nevezett ………..év………..hó…………..naptól, ………..év………..hó…………..napig tartó gyakornoki időtartamára szól.

Feladatait az intézmény gyakornoki szabályzatában foglaltak szerint köteles ellátni.
Tájékoztatom a nevezett gyakornok segítésére kijelölt más szakmai vezetők személyéről:
………………………………… szakterület ………………………………………… név
………………………………… szakterület ………………………………………… név
A gyakornok tájékoztatása az Ön és a kijelölt más szakmai vezetők jelenlétében a kinevezése átadásakor személyesen és írásban is megtörténik.

……………… év, …………… hó …………….nap

-------------------------------
                         óvodavezető
A szakmai vezetői kijelölésemet tudomásul vettem:

……………… év, …………… hó …………….nap
        ------------------------------------
         szakmai vez. aláírás

Tanúsítvány a gyakornok minősítéséről

Tanúsítom, hogy ……………………………….. név ……………………………………… szül. hely, idő
Óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítése a
………..év………..hó…………..naptól, ………..év………..hó…………..napig megállapított gyakornoki ideje lejárta előtt -. A Kjt. 22§(11) előírt módon – megtörtént.
Nevezett a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelményeket teljesítette.


Minősítésének eredménye:    

 


…………………………, …………… év ……….. hó ………… nap

 

    …………………………………………….
     óvodavezető

 
UniWEB Design